Általános Szerződési Feltételek,

a 444.hu és a qubit.hu portál olvasói számára létrehozott tagság és az annak részeként nyújtott szolgáltatások biztosítására vonatkozóan

1. Bevezető rendelkezések

1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek - a továbbiakban: ÁSZF - a Magyar Jeti Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövid név: Magyar Jeti Zrt., székhely: 1066 Budapest, Jókai utca 6., adószáma: 24298083-2-42, cégjegyzékszáma: 01-10-048381) mint a szolgáltatás nyújtója - a továbbiakban: Szolgáltató - és azon személyek közötti szolgáltatói szerződés feltételeit tartalmazzák, akik az erre kialakított felületen regisztrálnak és a 444 KÖR vagy a Qubit+ tagság szolgáltatásaira előfizetnek (Szolgáltató és Előfizető a továbbiakban együttesen: Felek).

1.2. Szolgáltató hosszú távú célja a 444.hu és Qubit.hu megnevezésű portáloknak az olvasók hozzájárulásával történő fenntartása és működtetése. Ezen cél megvalósítása érdekében Szolgáltató emelt szintű szolgáltatásokat nyújtó tagsági programot indít, melynek keretében extra szerkesztőségi tartalmakat, csak a program keretében elérhető hírleveleket és egyéb extra szolgáltatásokat biztosít az oldalon mindenki számára elérhető tartalmakon és szolgáltatásokon felül. A tagsági program részletes ismertetése, az előfizetési típusok ismertetése, kiválasztása, kifizetése és a regisztráció céljából Szolgáltató külön honlapokat hozott létre és tart fenn, ami a https://magyarjeti.hu/kor/csomagok és a https://magyarjeti.hu/qubitplusz/csomagok címen érhető el (a továbbiakban: Honlapok).

2. A szerződés tárgya

2.1. A jelen ÁSZF alapján létrejött szerződés értelmében a Szolgáltató előfizetési díj ellenében prémium tartalmi szolgáltatást nyújt az Előfizetőnek. Az egyes előfizetési opciókhoz tartozó szolgáltatás-tartalmakat a Szolgáltató a https://magyarjeti.hu/kor/csomagok és a https://magyarjeti.hu/qubitplusz/csomagok oldalán teszi közzé.

2.2. Az előfizetés a választott előfizetési időszak lejártakor automatikusan megújul. Ennek értelmében a Szolgáltató jogosult az előfizetési időszak lejártakor a következő előfizetési időszakra esedékes előfizetői díjat automatikusan beszedni mindaddig, amíg az Előfizető ezzel ellentétes nyilatkozatot nem tesz. Az Előfizető az ezzel kapcsolatos nyilatkozatát az aktuális előfizetési időszak lejáratát megelőzően bármikor megteheti a https://magyarjeti.hu/profil oldalon a "Lemondás " opcióra kattintva.

2.3 Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az egyes előfizetési opciókhoz tartozó szolgáltatás-tartalmakat az előfizetők előzetes értesítése mellett, bármikor egyoldalúan módosítsa: azokból szolgáltatás-elemeket kivegyen, új szolgáltatás-elemeket építsen be, vagy szolgáltatás-elemeket az egyes előfizetési opciók között átcsoportosítson. Amennyiben a módosítás az Előfizető módosítás napján életben lévő előfizetését úgy érinti, hogy az Előfizető az előfizetésést a jövőben nem kívánja fenntartani, az Előfizető jogosult az előfizetését a módosítás hatálybalépését követő 8 napon belül -- de legkésőbb az előfizetése lejártának napjáig - a jövőre nézve felmondani, a Szolgáltató pedig köteles a számára az előfizetéséből időarányosan fennmaradó előfizetési díjat visszatéríteni. Az Előfizető felmondási szándékát az [email protected] emailcímen jelezheti Szolgáltató felé.

2.4 Az egyes előfizetői opciókhoz rendelt egyes szolgáltatás tartalmakhoz egyedi felhasználási szabályok, viselkedési kódexek kapcsolódhatnak (pl. kommentelés), melyeket az Előfizető megismerni és az adott szolgáltatás tartalmak használata során betartani köteles. Amennyiben az Előfizető ezen egyedi szabályzatok, viselkedési kódexek előírásait megszegi, az érintett szolgáltatás tartalom használatából abban az esetben is kizárható, ha egyébként az igénybevételére jogosító előfizetési opcióra érvényes Előfizetéssel rendelkezik. Ilyen esetben a Szolgáltató a kieső szolgáltatás-tartalom fejében előfizetési díj visszatérítésre nem kötelezhető.

3. A szerződés létrejötte

3.1. Az előfizetési folyamat, a szerződés létrejötte

3.1.1. A https://magyarjeti.hu/kor/csomagok és a https://magyarjeti.hu/qubitplusz/csomagok oldalakon való előfizetéshez regisztráció szükséges. A regisztráció során az Előfizetőnek kötelező emailcímet, valamint jelszót megadnia. Amennyiben a választott előfizetési típus tartalmaz szállítást is, úgy Előfizető köteles megadni szállítási címet (átvevő neve, helység neve, irányítószáma, közterület neve, közterület jellege, házszám, emelet, ajtó, opcionálisan értesítési telefonszám). Előfizető az emailcíme megadásával hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a szolgáltatás keretén belül, a választott szolgáltatástól függően hírleveleket küldjön részére. A hírleveleket Szolgáltató az Előfizető Honlapokon történt regisztrációja során megadott elektronikus elérhetőségére küldi. A regisztrációval létrehozott, az Előfizető által megadott adatokat és a létrejött előfizetéseket tartalmazó személyes profil tartalmát az Előfizető a "Profil " felületén szükség szerint módosíthatja.

A Felhasználó felel azért, hogy felhasználói azonosítója és jelszava ne kerüljön illetéktelen harmadik személyek kezébe. A Szolgáltató az illetéktelen felhasználásért nem vállal felelősséget.

3.1.2. A regisztrációs adatok megadását követően olvashatók a Szolgáltatás jelen dokumentumban foglalt általános szerződési feltételei, amelyek Előfizető általi elfogadása a szerződés létrejöttének előfeltétele.

3.1.3. A előfizetési szerződés létrejöttéhez az is szükséges, hogy Előfizető a Honlapokon történő regisztrációt követően a Honlapokon körülírt szolgáltatás csomagok valamelyikét kiválassza, majd, amennyiben a kiválasztott szolgáltatáshoz előfizetői díj tartozik, a Szolgáltatónak a választott szolgáltatáshoz tartozó előfizetői díjat a felsorolt fizetési módok valamelyikén megfizesse. Ezzel a szerződés az Előfizető és a Szolgáltató közt minden további aktus nélkül létrejön, egyben a Szolgáltató kijelenti, hogy a választott szolgáltatás teljesítését megkezdi.

3.1.4 Havi előfizetés esetén az előfizetés alkalmanként 30 napra jön létre és az előfizetési idő lejártával automatikusan megújul. Éves előfizetés esetén az előfizetés alkalmanként 365 napra jön létre és az előfizetési idő lejártával automatikusan megújul.

3.1.5. Az így létrejött szerződést a Szolgáltató a 3.1.1. pont szerinti regisztráció útján rögzíti. A Szolgáltató a regisztrációról, az Előfizető befizetéséről automatikusan emailt küld a Előfizetőnek az általa megadott emailcímre.

3.2. Előfizetési díj

3.2.1. A KÖR és a Qubit Plusz egyes szolgáltatásainak igénybevételéért a Felhasználó előfizetési időszakonként díjat fizet. Ennek mindenkori mértéke megtalálható a https://magyarjeti.hu/kor/csomagok és a https://magyarjeti.hu/qubitplusz/csomagok oldalon. A díjakat a Szolgáltató egyoldalúan jogosult módosítani akként, hogy a díjak módosításának hatályba lépése előtt köteles erről az Előfizetőt a megadott emailcímen tájékoztatni és felhívni a figyelmét a szerződés megszüntetésének lehetőségére és annak módjára.

3.2.2. Az előfizetési díj előfizetési időszakonként előre esedékes és tartalmazza az általános forgalmi adót és egyéb költségeket.

3.3. Fizetési módok

3.3.1. Az előfizetési díjat az Előfizető kizárólag elektronikus úton, az OTP Simple és a PayPal fizetési rendszerén keresztül egyenlítheti ki. A fizetési rendszerek hibájából fakadó igényét a Felhasználó kizárólag a fizetési rendszerek üzemeltetőjével szemben érvényesítheti.

3.3.2 A PayPal fizetési módhoz kapcsolódó felhasználási feltételeket a PayPal mindenkor felhasználási-, illetve adatkezelési szabályzata tartalmazza. Az aktuális szabályzatok a PayPal weboldalán érhetők el: www.paypal.com. Személyes adatok továbbítása a PayPal felé az előfizetési tranzakció során nem történik.

3.3.3. Adattovábbítási nyilatkozat OTP Simple fizetéshez kapcsolódóan

A jelen ÁSZF elfogadásával Előfizető tudomásul veszi, hogy abban az esetben, amennyiben az Előfizető az előfizetési díjat az OTP Simple fizetési csatornán egyenlíti ki, a Szolgáltató, mint adatkezelő által a www.444.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adatai átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi:

  • Az előfizető emailcíme

Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff

3.3.4. Recurring kártyaregisztrációs nyilatkozat

Az ismétlődő bankkártyás fizetés (továbbiakban: "Ismétlődő fizetés") egy, a SimplePay által biztosított bankkártya elfogadáshoz tartozó funkció, mely azt jelenti, hogy az Előfizető által a regisztrációs tranzakció során megadott bankkártyaadatokkal a jövőben újabb fizetéseket lehet kezdeményezni a bankkártyaadatok újbóli megadása nélkül.

Az Ismétlődő fizetés igénybevételéhez jelen nyilatkozat elfogadásával Előfizető hozzájárul, hogy a sikeres regisztrációs tranzakciót követően jelen webshopban (www.444.hu és www.qubit.hu) kezdeményezett későbbi fizetések a bankkártyaadatok újbóli megadása és az Előfizető tranzakciónkénti hozzájárulása nélkül a Szolgáltató által kezdeményezve történjenek.

Figyelem(!): a bankkártyaadatok kezelése a kártyatársasági szabályoknak megfelelően történik. A bankkártyaadatokhoz sem a Szolgáltató, sem a SimplePay nem fér hozzá.

A Szolgáltató által tévesen vagy jogtalanul kezdeményezett ismétlődő fizetéses tranzakciókért közvetlenül a Szolgáltató felel, Szolgáltató fizetési szolgáltatójával (SimplePay) szemben bármilyen igényérvényesítés kizárt.

3.4. Bizonylat kibocsátása

A Szolgáltató az előfizetésről bizonylatot bocsát ki. A Szolgáltató a bizonylatot elektronikus úton küldi meg az Előfizető által megadott email címre.

4. A szerződés megszűnése

4.1. A szerződést az Előfizető a jövőre nézve bármikor felmondhatja és ezzel a szerződést egyoldalúan megszüntetheti a https://magyarjeti.hu/profil oldalakon. A szerződés a választott aktuális előfizetési időtartam leteltét követő napon szűnik meg. Előfizető tudomásul veszi, hogy a szolgáltatás jellegére tekintettel a szerződéstől nem jogosult elállni. Amennyiben a választott szolgáltatáshoz nem tartozik előfizetési díj, úgy a szerződés a szerződés felmondásával (regisztráció törlésével) egyidejűleg megszűnik.

4.2 A szerződés megszűnik akkor is, ha a megújuló előfizetést az Előfizető ugyan nem mondta fel, de a Szolgáltató az előfizetői díjat technikai okból, vagy fedezethiány miatt 3 egymást követő próbálkozás alkalmával sem tudja esedékességkor beszedni.

4.3. Előfizető tudomásul veszi, hogy a szerződés bármely okból történő megszűnése vagy megszüntetése esetén az előfizetői díj sem egészben, sem részben nem jár vissza (kivéve a 2.3 pontban körülírt esetet).

5. Adatkezelés

5.1. Felek rögzítik, hogy a jelen ÁSZF Előfizető általi elfogadása az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott hozzájárulásnak minősül, így Szolgáltató jogosult Előfizető által rendelkezésre bocsátott vagy egyébként a előfizetés folyamata során a Szolgáltató birtokába kerülő adatokat, a jogszabályi keretek között kezelni, melynek keretében adattovábbítás nem történik.

5.2. Szolgáltató tájékoztatja Előfizetőt, hogy a KÖR-höz és a Qubit Pluszhoz kapcsolódó szolgáltatások megvalósulását célzó szoftverek az alábbi adatokat gyűjtik és kezelik:

  • Az Előfizető emailcíme,
  • Az Előfizető neve, postacíme (amennyiben ezt a megfelelő felületen a nyomtatott magazin szállítása feltételeként megadta)
  • Az Előfizető telefonszáma (amennyiben ezt a megfelelő felületen a nyomtatott magazin szállítása feltételeként megadta)
  • Az Előfizető oldalra történő belépésének egyes részletei
  • Az Előfizető IP címe
  • Az Előfizető oldalon végzett tevékenységének egyes részletei
  • az Előfizető által vásárolt előfizetések nyugtái, előfizetések kezdeti dátumai, lejáratai

5.3. A Szolgáltató az Előfizető bankszámla és/vagy bankkártya adatairól nem szerez információt, így azokat nem rögzíti és nem is tárolja.

5.4. Az adatkezelésnek a jelen ÁSZF-ben nem szabályozott részleteit az adatkezelési tájékoztató tartalmazza. A szerződés létrejöttével az Előfizető elfogadja a jelen ÁSZF-ben és az adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat.

6. Egyéb rendelkezések

6.1. A jelen ÁSZF a https://magyarjeti.hu/regisztracio oldalakon annak létezéséig elérhető lesz magyar nyelven.

6.2. Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv szabályait kell alkalmazni.

6.3. A jelen pontban rögzítettektől való bármilyen esetleges eltérést a Szolgáltató kifejezetten és egyértelműen, előzetesen jelzi a Honlapokon.

6.4. A előfizetés nyújtásával kapcsolatos egyedi információkról a Szolgáltató kérésre a [email protected] elektronikus levélcímen ad tájékoztatást. A szerződéssel kapcsolatos panaszokat is erre az elektronikus levélcímre várjuk.